لوازم صنعتی شامل: الف) زنجیر که ابزاری برای انتقال قدرت محسوب می شود و درخط تولید و صنعت کاربرد دارد. واردات زنجیرهای هایمکس از بهترین کارخانه های چین و با استاندارد اروپا انجام می شود که شامل زنجیر ب...